artykuły

popularne

 • Spóźniłeś się? Nie wszystko stracone!
  Spóźniłeś się? Nie wszystko stracone!

  Chcielibyśmy pochylić się nad czymś innym i zadać dosyć przewrotne pytania – co się stanie, gdy uchybimy terminowi materialnemu? Czy to już koniec? Czy da się go jeszcze przywrócić? Czytaj więcej →

 • Nowelizacja ustawy śmieciowej, czyli podwyżki i ...
  Nowelizacja ustawy śmieciowej, czyli podwyżki i działkowicze.

  Od dnia 1 lutego wchodzi w życie nowy sposób (już w miarę przejrzysty) obciążania rodzinnych ogródków działkowych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Teraz inicjatywa spoczywa na gminach, które powinny wprowadzić nowe zapisy w drodze uchwały. Jest na to mało czasu, bo oprócz powyższego wprowadzono również nowe rozwiązania w zakresie stawek maksymalnych, co z kolei oznacza, że większość uchwał idzie do zmiany. Czytaj więcej →

 • Co zrobić, gdy urlop nie wyjdzie?
  Co zrobić, gdy urlop nie wyjdzie?

  Organizatorzy wycieczek nie zawsze wywiązują się jednak z zawartych umów. Do 2010 r. za zmarnowany urlop mogliśmy domagać się co najwyżej obniżenia kosztów wycieczki. A teraz? Czytaj więcej →

Ustanie stosunku pracy, a korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych byłego pracodawcy

Autor: Kancelaria Skibiński Data: 2019-05-01 Tagi: , , , ,

Czy byli pracownicy, którzy po ustaniu stosunku pracy byli zatrudnieni u innego pracodawcy są uprawnieni do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego przez poprzedniego pracodawcę?

Na pierwszy rzut oka zagadnienie to nie wydaje się być problemem prawnym, ponieważ zgodnie z art. 2 pkt 5 Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych status osoby uprawnionej do korzystania z funduszu przysługuje emerytowi – byłemu pracownikowi pracodawcy, czyli osobie otrzymującej świadczenie emerytalne uzyskane bezpośrednio po ustaniu stosunku zatrudnienia u pracodawcy. W konsekwencji wydaje się, że z świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych może skorzystać pracownik tylko w stosunku do ostatniego pracodawcy. Co istotne, renciści – byli pracownicy, również mogą korzystać z Funduszu, jeżeli świadczenie rentowe uzyskali bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy u danego pracodawcy.

W tym miejscu wskazać należy, że jeżeli były pracownik był zatrudniony po ustaniu stosunku pracy u innego pracodawcy, który utworzył ZFŚS to może jedynie korzystać z Funduszu utworzonego przez ostatniego pracodawcę. Takie stanowisko przyjął również Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 listopada 1991 r. (I PZP 56/91, OSNCP 1992, Nr 4, poz. 63), która została wydana jeszcze w oparciu o przepisy uprzednio obowiązującej ustawy z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej. Wyżej wymieniona, derogowana ustawa (podobnie z resztą jak obecna) określała przesłanki dotyczące prawa emerytów i rencistów do korzystania z funduszu. Powyższe uprawnia do konstatacji, że przywoływana uchwała nie traci na swojej aktualności, a przede wszystkim najważniejsze jej tezy, które sprowadzają się do stwierdzenia, że emeryt lub rencista może korzystać ze świadczeń tylko u jednego, byłego pracodawcy, tj. tego, u którego był ostatnio zatrudniony.

Mimo upływu prawie 30 lat oraz zmiany ustawy, niniejsza uchwała Sądu Najwyższego nie traci na znaczeniu i jest wiążąca w tym zakresie.

Sąd Najwyższy nie przesądził jednak o sytuacji, w której pracownik po ustaniu stosunku pracy u pracodawcy (który utworzył ZFŚS), podejmie zatrudnienie u nowego pracodawcy, którzy nie utworzył takiego funduszu. Wykładnia SN zastosowana w powyższej uchwale jest sprzeczna z analizą językową zastosowaną w art. 2 pkt. 5 przywoływanej ustawy, bowiem warunkuje uprawnienia jedynie od posiadania statusu emeryta oraz statusu byłego pracownika danego pracodawcy. Według Ł. Chruściela – autora komentarza do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jeżeli emeryt podejmie zatrudnienie u pracodawcy, który nie tworzy funduszu, zachowuje prawa do korzystania z funduszu tworzonego przez ostatniego ze swoich pracodawców. Mimo stanowiska Sądu Najwyższego, według którego pracownik uprawniony jest do korzystania z funduszu ostatniego pracodawcy, należałoby wziąć pod uwagę powyżej wspomnianą wykładnię literalną przepisu art. 2 pkt. 2 Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wykładnie celowością, za którą przemawia idea, że pracownik powinien być uprawniony do świadczenia z funduszu od jednego pracodawcy.

W związku z powyższym, jeżeli pracownicy po ustaniu stosunku pracy (np. w szkole) pracowali w innym zakładzie, który nie utworzył ZFŚS, to tylko w takim przypadku przysługiwać im będzie prawo do korzystania z rzeczonego funduszu byłego pracodawcy. Jednakże, w takim przypadku taki pracownik powinien zostać zobowiązany do przedstawienia stosownego zaświadczenia z poprzedniego zakładu pracy, ponieważ to on winien jest udowodnić swoje uprawnienie stosowną dokumentacją.

A.B.

Zdjęcie pochodzi z witryny www.pixabay.com, na licencji CC0 Creative Commons.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Masz jakieś pomysły?

Autor: