artykuły

popularne

Wygaśnięcie kadencji wójta a obowiązki pracodawcy

Na wstępie uprzedzamy – nie chcemy krakać, ale dzisiejszemu wpisowi warto poświęcić chwilę uwagi. Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku wygaśnięcia kadencji wójt/burmistrza/prezydenta?

Zazwyczaj wszyscy skupiamy się na najbardziej uwypuklonych aspektach zakończenia kadencji przez jednego wójta, a jej rozpoczęciu przez nowego. Tymczasem takie sytuacje rodzą skutki istotne na gruncie prawa pracy.
Organ wykonawczy, w ramach pełnionej funkcji, jest zatrudniony w oparciu o specyficzny stosunek pracy, nawiązywany na podstawie wyboru. Teoretycznie jest on nawiązywany na okres czteroletniej kadencji, ale – jak pisaliśmy w ostatnich wpisach – w przypadku wójta stosunek pracy trwa odrobinę dłużej, czyli do chwili złożenia ślubowania przez nowego piastuna tej funkcji. Powyższe oznacza, że dopiero w chwili złożenia rzeczonego ślubowania ustaje stosunek pracy, w myśl art. 26 ust. 2 i art. 29 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Czy w związku z tym wójtowi przysługują jakieś uprawnienia pracownicze?

Oczywiście – tak jak każdemu pracownikowi! Trzeba pamiętać, że są one odpowiednio modyfikowane przepisami powszechnie obowiązującymi. Najistotniejsze jest uregulowanie art. 40 ustawy o pracownikach samorządowych. Wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, obliczanego wg zasad dla ekwiwalentu za urlop. Nie stosujemy tutaj przepisów Kodeksu pracy (art. 75), gdyż jest to regulacja szczególna!
Trzeba jednak pamiętać, że odprawa przysługuje tylko w sytuacji, gdy nie dojdzie do „przedłużenia kadencji” w tej samej jednostce. Nie jest więc tak, że gdy wójt wygra wybory w innej gminie (nie „u siebie”) i dalej będzie wójtem, to nie będzie mu przysługiwało to uprawnienie. Można więc spokojnie kandydować na wójta w innej gminie, albo na jakąkolwiek inną funkcję. Nawet do organu stanowiącego w tej gminie, w której jeszcze jest się urzędującym wójtem.

A jak wygląda kwestia świadectwa pracy?

Każdy wójt ma prawo do otrzymania świadectwa pracy po upływie kadencji i to niezależnie od tego, czy dojdzie do wyboru na kolejną. Za każdym razem, gdy dojdzie do upływu kadencji, pracodawca musi wydać świadectwo pracy i to w takich terminach, jakie wynikając bezpośrednio z Kodeksu pracy (czyli najlepiej – niezwłocznie!).

Kto pełni funkcję pracodawcy w stosunku do wójta?

Dla wielu może wydać się to dość zabawne, ale jest to trochę skomplikowane. Wójt/burmistrz/prezydent miasta, to jeden z organów gminy. Ale pełnioną funkcję pełni w ramach stosunku pracy. Pracodawcą w gminie, jest właściwy urząd gminy. Uwaga – jego kierownikiem jest właśnie wójt…
Szczęścliwie ustawodawca akurat w tym przypadku sprawę przemyślał i wskazał, że w stosunku do wójta uprawnienia pracodawcy sprawuje przewodniczący rady gminy/miasta.

Czyli w obecnym roku trzeba będzie poczekać do ukonstytuowania się nowej rady?

Nie da się tego przeskoczyć. Dopóki nie będziemy mieli prawidłowo ukonstytuowanej rady, nie dojdzie nawet do wygaśnięcia stosunku pracy poprzedniego wójta.

Jarosław Kotowski, prawnik, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Zdjęcie pochodzi z serwisu www.freerangestock.com

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Masz jakieś pomysły?

Autor: