artykuły

popularne

 • Spóźniłeś się? Nie wszystko stracone!
  Spóźniłeś się? Nie wszystko stracone!

  Chcielibyśmy pochylić się nad czymś innym i zadać dosyć przewrotne pytania – co się stanie, gdy uchybimy terminowi materialnemu? Czy to już koniec? Czy da się go jeszcze przywrócić? Czytaj więcej →

 • Nowelizacja ustawy śmieciowej, czyli podwyżki i ...
  Nowelizacja ustawy śmieciowej, czyli podwyżki i działkowicze.

  Od dnia 1 lutego wchodzi w życie nowy sposób (już w miarę przejrzysty) obciążania rodzinnych ogródków działkowych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Teraz inicjatywa spoczywa na gminach, które powinny wprowadzić nowe zapisy w drodze uchwały. Jest na to mało czasu, bo oprócz powyższego wprowadzono również nowe rozwiązania w zakresie stawek maksymalnych, co z kolei oznacza, że większość uchwał idzie do zmiany. Czytaj więcej →

 • Co zrobić, gdy urlop nie wyjdzie?
  Co zrobić, gdy urlop nie wyjdzie?

  Organizatorzy wycieczek nie zawsze wywiązują się jednak z zawartych umów. Do 2010 r. za zmarnowany urlop mogliśmy domagać się co najwyżej obniżenia kosztów wycieczki. A teraz? Czytaj więcej →

Reprezentacja klubów radnych w komisji rewizyjnej

Odmowa wskazania przedstawiciela klubu radnych do komisji rewizyjnej rady powiatu – skutki prawne.

Dzisiaj przedstawimy dość ciekawe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego – wyrok z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. II OSK 778/13. Jest on ważny szczególnie dziś, bo za chwilę będziemy wybierać w samorządzie komisje rewizyjne!

Wojewoda w trybie nadzorczym stwierdził nieważność uchwały o powołaniu komisji rewizyjnej rady powiatu z uwagi na naruszenie dyspozycji art. 16 ust. 2 i 19 ustawy o samorządzie powiatowym. Argumentacja organu nadzoru opierała się na założeniu, że skoro ze statutu wynika, że w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni (w tym przedstawiciele wszystkich klubów), to brak zgłoszenia kandydata do komisji przez dany klub reprezentowany w radzie wyklucza możliwość skutecznego powołania komisji rewizyjnej, i to  nawet wtedy, jeżeli dokonana w następstwie zaistnienia takiej sytuacji zmiana statutu i dobrowolność zgłaszania kandydatów do komisji rewizyjnej została w dokonanej zmianie statutu dopuszczona.

Organ nadzoru bazował w swoim stanowisku na stwierdzeniu opartym o wykładnię art. 16 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym stojąc na stanowisku, że komisja musi być reprezentatywna, a więc nie zgłoszenie kandydata przez jakikolwiek klub reprezentowany w radzie, lub też odmowa pracy w tejże komisji skutkować musi nieważnością bezwzględną aktu wyboru tego organu – a to z uwagi na zadania komisji ustawowo wyrażone w art. 19 ustawy o samorządzie powiatowym rzutować może na sporządzeniu wniosku w sprawie absolutorium czy też dopełnieniu obowiązków nałożonych na komisję rewizyjną w art. 270 ustawy o finansach publicznych.

Argumentacji organu nadzoru nie podzielił NSA wskazując w swoim orzeczeniu, że decydujący w tym aspekcie jest nie przepis art. 16 ustawy o samorządzie powiatowym, który dotyczy generalnie statusu specjalnego komisji rewizyjnej jako jedynej obligatoryjnej komisji rady powiatu, lecz art. 19 przywołanej ustawy, z którego wynika, że organizację wewnętrzną i tryb powoływania i pracy komisji rady powiatu określa statut. W związku z tym, o ile w statucie przewidziano dobrowolność zgłaszania kandydatów do pracy w komisji rewizyjnej, a klub takiego kandydata nie zgłosił lub odmówił on mimo zgłoszenia zasiadania w komisji rewizyjnej, to wybór do komisji rewizyjnej i odpowiadające mu uprawnienie do zgłaszania kandydatów do pracy w niej są przywilejem, a nie obowiązkiem klubu radnych.

Tym samym komisja rewizyjna, jeśli statut tak stanowi, nie będzie wówczas działała z pełną reprezentacją klubów radnych, będzie jednak wybrana legalnie w świetle art. 19 ustawy o samorządzie powiatowym oraz w świetle statutu.

Pamiętajmy, że mimo iż orzeczenie dotyczyło bezpośrednio sytuacji konkretnego powiatu, to można spokojnie stosować je odpowiednio w przypadku pozostałych jednostek samorządu terytorialnego!

 

Jarosław Kotowski

Zdjęcie pochodzi z serwisu wwwgratisography.com, autorem jest Ryan McGuire.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Masz jakieś pomysły?

Autor: