artykuły

popularne

 • Ciche zmiany, czyli co MAiC wprowadzi zmianą ...
  Ciche zmiany, czyli co MAiC wprowadzi zmianą ustawy o samorządzie gminnym

  Nie tak dawno (15 kwietnia 2014 r.) przyjęty został ostateczny kształt projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Ustawa ta ma pomóc gminom w łączeniu się i ogólnie ma wpłynąć na jeszcze większą demokratyzację życia w samorządzie. Niestety (a może „stety”?), ta ustawa zrobi jeszcze kilka rzeczy… Czytaj więcej →

 • Zmiana rozporządzenia w sprawie jakości wody
  Zmiana rozporządzenia w sprawie jakości wody

  Nadchodząca zmiana rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi niesie ze sobą szereg nowości zarówno dla konsumentów, jak i dla spółek wodociągowo-kanalizacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego. Czytaj więcej →

 • „Pozew” w trybie wyborczym – ...
  „Pozew” w trybie wyborczym – pierwsze koty za płoty

  Wybory samorządowe coraz bliżej. Liczba mandatów ograniczona, a konkurencja spora, dlatego w powietrzu czuć napięcie. Jedni walczą uczciwie, inni niekoniecznie. Dlatego dobrą formą obrony przed nieuczciwą konkurencją jest tzw. „pozew w trybie wyborczym”, ale i ta forma może być nadużywana. Mieliśmy ostatnio okazję by poprowadzić jedną z takich spraw, a wybory jeszcze przed nami. Czytaj więcej →

Reprezentacja klubów radnych w komisji rewizyjnej

Odmowa wskazania przedstawiciela klubu radnych do komisji rewizyjnej rady powiatu – skutki prawne.

Dzisiaj przedstawimy dość ciekawe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego – wyrok z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. II OSK 778/13. Jest on ważny szczególnie dziś, bo za chwilę będziemy wybierać w samorządzie komisje rewizyjne!

Wojewoda w trybie nadzorczym stwierdził nieważność uchwały o powołaniu komisji rewizyjnej rady powiatu z uwagi na naruszenie dyspozycji art. 16 ust. 2 i 19 ustawy o samorządzie powiatowym. Argumentacja organu nadzoru opierała się na założeniu, że skoro ze statutu wynika, że w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni (w tym przedstawiciele wszystkich klubów), to brak zgłoszenia kandydata do komisji przez dany klub reprezentowany w radzie wyklucza możliwość skutecznego powołania komisji rewizyjnej, i to  nawet wtedy, jeżeli dokonana w następstwie zaistnienia takiej sytuacji zmiana statutu i dobrowolność zgłaszania kandydatów do komisji rewizyjnej została w dokonanej zmianie statutu dopuszczona.

Organ nadzoru bazował w swoim stanowisku na stwierdzeniu opartym o wykładnię art. 16 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym stojąc na stanowisku, że komisja musi być reprezentatywna, a więc nie zgłoszenie kandydata przez jakikolwiek klub reprezentowany w radzie, lub też odmowa pracy w tejże komisji skutkować musi nieważnością bezwzględną aktu wyboru tego organu – a to z uwagi na zadania komisji ustawowo wyrażone w art. 19 ustawy o samorządzie powiatowym rzutować może na sporządzeniu wniosku w sprawie absolutorium czy też dopełnieniu obowiązków nałożonych na komisję rewizyjną w art. 270 ustawy o finansach publicznych.

Argumentacji organu nadzoru nie podzielił NSA wskazując w swoim orzeczeniu, że decydujący w tym aspekcie jest nie przepis art. 16 ustawy o samorządzie powiatowym, który dotyczy generalnie statusu specjalnego komisji rewizyjnej jako jedynej obligatoryjnej komisji rady powiatu, lecz art. 19 przywołanej ustawy, z którego wynika, że organizację wewnętrzną i tryb powoływania i pracy komisji rady powiatu określa statut. W związku z tym, o ile w statucie przewidziano dobrowolność zgłaszania kandydatów do pracy w komisji rewizyjnej, a klub takiego kandydata nie zgłosił lub odmówił on mimo zgłoszenia zasiadania w komisji rewizyjnej, to wybór do komisji rewizyjnej i odpowiadające mu uprawnienie do zgłaszania kandydatów do pracy w niej są przywilejem, a nie obowiązkiem klubu radnych.

Tym samym komisja rewizyjna, jeśli statut tak stanowi, nie będzie wówczas działała z pełną reprezentacją klubów radnych, będzie jednak wybrana legalnie w świetle art. 19 ustawy o samorządzie powiatowym oraz w świetle statutu.

Pamiętajmy, że mimo iż orzeczenie dotyczyło bezpośrednio sytuacji konkretnego powiatu, to można spokojnie stosować je odpowiednio w przypadku pozostałych jednostek samorządu terytorialnego!

 

Jarosław Kotowski

Zdjęcie pochodzi z serwisu wwwgratisography.com, autorem jest Ryan McGuire.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Masz jakieś pomysły?

Autor: