artykuły

popularne

Nowelizacja ustawy śmieciowej, czyli podwyżki i działkowicze.

Od dnia 1 lutego wchodzi w życie nowy sposób (już w miarę przejrzysty) obciążania rodzinnych ogródków działkowych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Teraz inicjatywa spoczywa na gminach, które powinny wprowadzić nowe zapisy w drodze uchwały. Jest na to mało czasu, bo oprócz powyższego wprowadzono również nowe rozwiązania w zakresie stawek maksymalnych, co z kolei oznacza, że większość uchwał idzie do zmiany.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z dnia 28 listopada 2014 r. (ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 2015 r. nr 87), wskazała, że zgodnie z art. 6j ust. 3b z dniem 1 lutego 2015 r. – w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zauważyć należy, że w przepisie tym mowa jest o stawce uchwalanej dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – wykorzystywanych jedynie przez część roku. Nie można zatem sytuacji tych nieruchomości zrównywać z sytuacją powstającą w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy bowiem w tej sytuacji miałby zastosowanie art. 6c ust. 2 ww. ustawy w związku z metodą przyjętą dla tego rodzaju nieruchomości – zatem opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiłaby wówczas iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2.

Tymczasem znowelizowany art. 6j ust. 3b nie mówi o nieruchomościach niezamieszkałych lecz jedynie wykorzystywanych faktycznie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Niewątpliwie taki charakter i faktyczne przeznaczenie posiadają rodzinne ogrody działkowe. W świetle ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014, poz. 40) za art. 2 pkt 5 – ilekroć w ustawie jest mowa o rodzinnych ogrodach działkowych należy przez to rozumieć wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową. Zgodnie zaś z art. 3 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych Podstawowymi celami rodzinnego ogrodu działkowego, zwanego dalej „ROD”, są:

– zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych;

– poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych;

– pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;

– integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;

– integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych;

– przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;

– ochrona środowiska i przyrody;

– oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach;

– kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka;

– tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.

Natomiast stosownie do art. 4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych ROD są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia.

Ponadto stosownie do art. 12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej.

Zatem nawet jeżeli działka zabudowana jest altana trwale posadowioną na gruncie i posiadającą lub nieposiadająca fundamentu to nie niweczy to zakazu traktowania działki jako terenu który nie może być w świetle prawa uznany za nieruchomość zamieszkałą. Przesądza o tym art. 13 ustawy o ROD, zgodnie z którym na terenie działki nie może znajdować się altana, której powierzchnia zabudowy przekracza powierzchnię określoną w art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40). W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej. Naruszenie stwierdzone przez właściwy organ administracji publicznej stanowi podstawę do rozwiązania umowy w trybie określonym w art. 36 ust. 3. Zatem zestawienie dyspozycji art. 12 i 13 ustawy o ROD prowadzi do wniosku że posadowienie na działce altany nie niweczy jej niemieszkalnego charakteru ani nie zmienia przeznaczenia działki w ramach rodzinnych ogrodów działkowych.

W tym kontekście rozważać należy w mojej ocenie dokonaną w dniu 1 lutego 2015 r. nowelizację art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , zgodnie z którym w przypadku nieruchomości, na których znajdują ROD opisane wyżej, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Analizując cel rekreacyjno-wypoczynkowy, ogródek działkowy spełnia ten wymóg, a dodatkowo faktycznie (i zgodnie ze swoim przeznaczeniem) wykorzystywany jest na ten cel realnie w okresie od wiosny do jesieni danego roku. W sytuacji braku legalnej definicji „pojęcia wykorzystywanych na cele”, która nie wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zastosowanie powinna mieć definicja słownikowa czyli, zgodnie z określonym przeznaczeniem , celem, charakterem. O tym celu rekreacyjno- wypoczynkowym działek przesądza wprost w celach ustawowych art. 3 pkt 1 i art. 4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wskazując jej jako cele ustawowe zakładania i funkcjonowania działek w ramach ogrodów rodzinnych. W tym kontekście art. 6j ust. 3b znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach traktować należy jako uregulowanie szczególne do art. 6j ust. 1 i 2 tej ustawy i w tym zakresie rada gminy posiada kompetencje do uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym od działki rodzinnej. Opłata ryczałtowa ma dotyczyć roku pomimo jej faktycznego wykorzystania jedynie przez część roku.

A co z obowiązkiem zmian uchwał?

Ustawodawca, nowelizując przepisy dokonał również zmiany art. 6k wspominanej ustawy. Dotyczy on stawek maksymalnych i sposobu ustalania wysokości opłat (zob. szczególnie ust. 2a przywołanego artykułu). Gminy będzie czekał przykry obowiązek ewentualnej aktualizacji uchwał, choć nie jest wykluczone, że… problemu nie będzie. Ministerstwo Ochrony Środowiska (zob. komunikat http://goo.gl/1e3NIh) „zaleca” możliwe szybką aktualizacje podnosząc przy tym, że ostateczne zdanie i tak będzie należało do organów nadzoru…

Jakie ma to znaczenie dla mieszkańców?

Należy przyjąć, że bezpośrednio nowych skutków nie będzie, gdyż do tej pory i tak działkowiczów obciążano opłatami. Zmieni się natomiast forma tego obciążania i należy oczekiwać, że gminy wprowadzą stosowne uchwały, które „wyprostują” tę kwestię.

Dodatkowo istnieje ryzyko, że dojdzie do podniesienia opłat za zbiórkę nieselektywną.

Czy jest to zasadne? Tak prawdę mówiąc, to cała „rewolucja śmieciowa” była reformą nieprzygotowaną. Całe szczęście, że ustawodawca mimo wszystko próbuje to naprawić, niemniej należy zauważyć, że pośrednim skutkiem nowelizacji będzie i tak wprowadzenie lekkiego chaosu. Niestety wpisuje się to w dotychczasowy kierunek działań ustawodawczych w tym zakresie i jest wręcz nieprawdopodobne ile czasu, pracy i pieniędzy włożono w takie zmiany, które ostatecznie miały nie wpłynąć bezpośrednio na obywateli, a które wprowadziły jednie niepotrzebne zamieszanie. Należy się spodziewać dalszych kroków w tym zakresie.

A.S.

Zdjęcie pochodzi z witryny pixabay.com, na licencji CC0.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Masz jakieś pomysły?

Autor: