artykuły

popularne

 • Spóźniłeś się? Nie wszystko stracone!
  Spóźniłeś się? Nie wszystko stracone!

  Chcielibyśmy pochylić się nad czymś innym i zadać dosyć przewrotne pytania – co się stanie, gdy uchybimy terminowi materialnemu? Czy to już koniec? Czy da się go jeszcze przywrócić? Czytaj więcej →

 • Nowelizacja ustawy śmieciowej, czyli podwyżki i ...
  Nowelizacja ustawy śmieciowej, czyli podwyżki i działkowicze.

  Od dnia 1 lutego wchodzi w życie nowy sposób (już w miarę przejrzysty) obciążania rodzinnych ogródków działkowych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Teraz inicjatywa spoczywa na gminach, które powinny wprowadzić nowe zapisy w drodze uchwały. Jest na to mało czasu, bo oprócz powyższego wprowadzono również nowe rozwiązania w zakresie stawek maksymalnych, co z kolei oznacza, że większość uchwał idzie do zmiany. Czytaj więcej →

 • Co zrobić, gdy urlop nie wyjdzie?
  Co zrobić, gdy urlop nie wyjdzie?

  Organizatorzy wycieczek nie zawsze wywiązują się jednak z zawartych umów. Do 2010 r. za zmarnowany urlop mogliśmy domagać się co najwyżej obniżenia kosztów wycieczki. A teraz? Czytaj więcej →

Następstwo organu wykonawczego, a projekt budżetu i WPF.

Kontynuując temat ciągłości władzy przedstawiony w naszym ostatnim wpisie, warto się odnieść do chyba najważniejszej sfery funkcjonowania samorządu. Tak, drodzy Państwo, chodzi o pieniądze. Zastanówmy się, w świetle naszego ostatniego wpisu, jakie są skutki następstwa w przypadku przygotowania projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przypomnijmy (dla szerszej informacji zajrzyj tutaj) – stosownie do przepisów art. 473. § 1 Kodeksu wyborczego,  za wybranego na wójta uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Objęcie obowiązków przez nowo wybraną osobę następuje nie z dniem odebrania zaświadczenia z właściwej komisji wyborczej o wyborze na wójta, lecz z dniem złożenia ślubowania wobec organu stanowiącego gminy i jego podpisem pod treścią tego ślubowania. Tym samym dzień 16 listopada 2014 roku będzie tylko dniem ustawowego rozpoczęcia nowej kadencji przez organ wykonawczy w gminach nie zaś faktycznego jego wykonywania. Dotychczasowy urzędujący wójt – jako organ wykonawczy gminy nadal pełni funkcje kierownika j.s.t. oraz urzędu gminy, jak i przełożonego wszystkichpracowników samorządowych. Przepis art. 30 ustawy o samorządzie gminnym nie przewiduje tutaj żadnych ograniczeń w wykonywaniu mandatu! Były wójt może więc:

1)   przygotowywać projekty uchwał rady gminy;

1a)  opracowywać programy rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2)   określać sposoby wykonywania uchwał;

3)   gospodarować mieniem komunalnym;

4)   wykonywać budżetu;

5)   zatrudniać i zwalniać kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

W tym kontekście należy zauważyć, że katalog samodzielnych uprawnień organu wykonawczego gminy ma charakter otwarty, a nowo wybrany wójt nie posiada żadnych  narzędzi umożliwiających korektę bądź zmianę decyzji urzędującego wójta, no chyba, że za takie uznać możliwość zawiadomienia odpowiednich organów państwa o niedopełnieniu obowiązków, przekroczeniu uprawnień lub działań na szkodę interesu publicznego czy też złożeniem wniosku do sądu o wstrzymanie wykonania uchwały bądź zarządzenia organu wykonawczego.

Problem w tym, że te działania jednak nie ograniczają osoby ustawowo pełniącej nadal funkcje wójta w zaciąganiu zobowiązań, dokonywaniu wydatków, podpisywaniu umów itd. Co więcej, kłopot jest również tego rodzaju, że podane wyżej środki można wykorzystać przy złamaniu (w ten czy inny sposób) prawa. A co w sytuacji, gdy urzędujący wójt wszystko robi zgodnie z prawem, ale nie do końca etycznie, czy mądrze? Nic przecież nie zabrania mu zaraz przed wyborami zacząć działać w kierunku wypowiedzenia umów o pracę połowie kierowników?

A jaki ma to wpływ na uchwalanie budżetu?

Warto teraz przejść do sedna i postawić pytanie – kto będzie uprawniony do przygotowania projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 rok w sytuacji, gdy 16 listopada 2014 roku rozpocznie się nowa kadencja organów jednostek samorządu terytorialnego? W pierwszym rzędzie należy odwołać się tutaj do dyspozycji przepisu art. 238 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, gdzie organ wykonawczy gminy sporządza i przedkłada celem zaopiniowania projekt uchwały budżetowej radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej do dnia 15 listopada roku każdego roku budżetowego. Wraz z tym projektem organ wykonawczy gminy przedkłada  również uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały, określone w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, które określają terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jak i materiały informacyjne.

Oznacza to że obowiązek przygotowania projektów uchwały budżetowej i WPF na 2015 rok wcale nie wynika z terminu instrukcyjnego 15 listopada roku w roku budżetowym w jakim to projekt ten powinien trafić do radnych gminy i właściwej izby obrachunkowej – terminy prac nad uchwałą budżetową i WPF determinowane będą przez uchwałę właściwej rady gminy o trybie prac nad projektem uchwały budżetowej, określonych w nich terminach i szczegółowością materiałów planistycznych towarzyszących projektowi; uchwała ta adresowana będzie również do kierowników jednostek organizacyjnych gminy celem przedstawienia przez nich danych i dokumentów niezbędnych do opracowania projektu w sposób spójny i kompletny formalnie.

Ponadto zauważyć należy, że nowo wybrana rada oczekiwała będzie od nowo wybranego organu wykonawczego przedłożenia również sobie projektu uchwały budżetowej, którego faktycznym autorem będzie ustępujący organ wykonawczy kadencji 2010-2014 – co skłania do refleksji o konieczności przeniesienia wyborów samorządowych z terminu końca roku budżetowego na co najmniej wiosenny.

Jest to tym istotniejsze, że w świetle art. 240 ust.1 ustawy o finansach publicznych, który przewiduje, że do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej, przedstawiony radzie, o którym mowa w art.238 ust.1 ustawy o finansach publicznych – zatem ostatnie własne poprawki nowo wybrany organ wykonawczy będzie mógł zgłosić przed przekazaniem projektu budżetu radnym oraz izbie obrachunkowej, kolejne zaś dopiero na sesji budżetowej na której budżet i WPF będą przyjmowane. Pamiętać także należy że organ wykonawczy planując WPF związany będzie obowiązkiem zachowania ujętych w tym dokumencie planistycznym przedsięwzięć wieloletnich, a co za tym idzie będzie musiał niezależnie od własnej koncepcji czy wizji rozwoju i inwestowania zabezpieczyć środki w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok zgodnie z limitami rocznymi zobowiązań dla poszczególnych zadań wieloletnich ujętych w WPF i to zarówno tych o charakterze bieżącym jak i inwestycyjnym.

Jakie są więc skutki dla nowo wybranych wójtów?

Wskazać także należy że organ wykonawczy – nowo wybrany w listopadowych wyborach 2014 roku nie posiada samodzielnych kompetencji do znoszenia lub zmiany przedsięwzięć WPF gdyż wobec ustawowych zapisów art. 231 i 232 ustawy o finansach publicznych kompetencja ta zastrzeżona została wyłącznie dla rady gminy. Oznacza to, że nowo wybierany kandydat będzie w bardzo trudnej sytuacji. Co więcej, jest to sytuacja praktycznie bez wyjścia, bo brak kompetencji weryfikacji decyzji podejmowanych przez poprzednika stawia następcę przed faktem dokonanym. Źle, że także w zakresie gospodarki budżetowej, co jest kiepskim rozwiązaniem ze strony ustawodawcy.

A.S.

Zdjęcie pochodzi z witryny freerangestock.com

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Masz jakieś pomysły?

Autor: