artykuły

popularne

Czy wójt może wymienić piec w swoim domu korzystając z dofinansowania z budżetu gminy?

Czy wójt może wymienić piec w swoim domu korzystając z dofinansowania z budżetu gminy?

Nie tak dawno wpłynęło do kancelarii bardzo ciekawe zapytanie prawne, a mianowicie czy wójt może skorzystać z dofinansowania na wymianę pieca z budżetu gminy? Jeżeli tak, to czy podpisanie umowy pomiędzy gminą reprezentowaną przez wójta przy kontrasygnacie skarbnika gminy, a wójtem – mieszkańcem gminy – nie narusza przepisów prawa? Czy dofinansowanie może narazić wójta gminy na konsekwencje z tytułu pobierania pożytku z majątku gminnego?

Zgodnie z art. 403 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, zadania własne gminy w zakresie finansowania ochrony środowiska mogą być realizowane poprzez finansowanie z budżetu gminy przedsięwzięć, które mogą polegać na udzielaniu dotacji celowej czyli takiej, która jest skierowana do podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych (głównie dla osób fizycznych, ale również między innymi dla wspólnot mieszkaniowych). W celu wykonywania zadań własnych na podstawie art. 403 omawianej ustawy gminy uruchomiły programy, polegające na dofinansowaniu wymiany starych pieców na nowe, bardziej ekologiczne.

Przepisy o ochronie środowiska nie ograniczają dostępu mieszkańców gminy do dotacji z budżetu gminy, o ile mieszkaniec ten spełnia wymagania przedmiotowe stawiane Radę Gminy, która ustanawia je w stosownej uchwale. Natomiast art. 43 ustawy o Finansach Publicznych ustanowił zasadę, zgodnie z którą każdy podmiot powinien móc realizować zadania finansowe ze środków publicznych, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Wójt mimo, iż piastuje władzę wykonawczą w gminie i ją reprezentuję, to należy zauważyć, że jest członkiem lokalnej społeczności jaką jest gmina, i nie ma żadnych podstaw prawnych aby twierdzić, że nie może się ubiegać o dofinansowanie z gminy jak każdy inny jej mieszkaniec. Takie samo prawo ma osoba spokrewniona z wójtem czy też jego współmałżonek.

Udzielenie dotacji w niniejszej sprawie powinno nastąpić w formie dwustronnej umowy, ale dla przejrzystości sprawy jak najbardziej właściwym jest aby po stronie gminy umowę podpisała osoba upoważniona przez wójta, czyli pełnomocnik wraz ze stosowną kontrasygnatą skarbnika gminy.

 

A.S.

Zdjęcie pochodzi z witryny www.pixabay.com, na licencji CC0

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Masz jakieś pomysły?

Autor: