artykuły

popularne

 • Ciche zmiany, czyli co MAiC wprowadzi zmianą ...
  Ciche zmiany, czyli co MAiC wprowadzi zmianą ustawy o samorządzie gminnym

  Nie tak dawno (15 kwietnia 2014 r.) przyjęty został ostateczny kształt projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Ustawa ta ma pomóc gminom w łączeniu się i ogólnie ma wpłynąć na jeszcze większą demokratyzację życia w samorządzie. Niestety (a może „stety”?), ta ustawa zrobi jeszcze kilka rzeczy… Czytaj więcej →

 • Zmiana rozporządzenia w sprawie jakości wody
  Zmiana rozporządzenia w sprawie jakości wody

  Nadchodząca zmiana rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi niesie ze sobą szereg nowości zarówno dla konsumentów, jak i dla spółek wodociągowo-kanalizacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego. Czytaj więcej →

 • „Pozew” w trybie wyborczym – ...
  „Pozew” w trybie wyborczym – pierwsze koty za płoty

  Wybory samorządowe coraz bliżej. Liczba mandatów ograniczona, a konkurencja spora, dlatego w powietrzu czuć napięcie. Jedni walczą uczciwie, inni niekoniecznie. Dlatego dobrą formą obrony przed nieuczciwą konkurencją jest tzw. „pozew w trybie wyborczym”, ale i ta forma może być nadużywana. Mieliśmy ostatnio okazję by poprowadzić jedną z takich spraw, a wybory jeszcze przed nami. Czytaj więcej →

Czy istnieje sposób na przywrócenie członkostwa w kole łowieckim mimo sprzeciwu zarządu, jak i walnego zgromadzenia?

Autor: Kancelaria Skibiński Data: 2018-12-11 Tagi:

Czy istnieje sposób na przywrócenie członkostwa w kole łowieckim mimo sprzeciwu zarządu, jak i walnego zgromadzenia?

Nie tak dawno w kancelarii mierzyliśmy się z powyższym problemem, tj. z zagadnieniem próby „przywrócenia” członkostwa w kole łowieckim. Wpłynęła do nas bowiem sprawa dotycząca myśliwego, który na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia członków koła został skreślony z listy jego członków. Wobec powyższego wytoczył on powództwo przeciwko temu kołu łowieckiemu o przywrócenie jego praw. Zachęcamy do zapoznania się z kontekstem całej sprawy.

Co istotne, podstawą skreślenia myśliwego z listy członków koła (już w 1997 roku!) było jego naganne zachowanie oraz postawa niezgodna z samym statutem związku łowieckiego. Powyższe wynikało z faktu, że myśliwy ten był już wcześniej kilkakrotnie karany – m. in. za wykroczenia łowieckie związane ze sposobem wykonywania polowania, jak i za naruszanie zasad współżycia koleżeńskiego.

Droga sądowa

W 2017 roku myśliwy ten, jako niestowarzyszony członek Polskiego Związku Łowieckiego, (skreślony ponad 20 lat temu z listy członków koła łowieckiego), podjął starania o ponowne przyjęcie w poczet członków tego koła. Zarząd Koła Łowieckiego odmówił jego przyjęcia, a wobec jego odwołania Walne Zgromadzenie przeprowadziło stosowne głosowanie, w wyniku którego utrzymało w mocy uchwałę organu wykonawczego koła. Wskazać ponadto należy, że w sprawę (wobec kolejnego odwołania myśliwego) zaangażowany był również Zarząd Okręgowy PZŁ, który na gruncie omawianej sprawy uznał, że uchwała Walnego Zgromadzenia koła w tym zakresie pozostawała zgodna z prawem, jak i statutem zrzeszenia PZŁ, podkreślając ponadto, że przyjęcie w poczet członków koła pozostaje suwerenną decyzją jego statutowych organów. Myśliwy działając przez profesjonalnego pełnomocnika złożył pozew do Sądu o uchylenie uchwał organów związku łowieckiego oraz o ustalenie, że jest członkiem tego koła. Jaki był rezultat takiego działania?

Czy w tego typu sprawach przysługuje w ogóle ochrona prawna?

Członkostwo w polskim związku łowieckim jest dobrowolne i wymaga w tym zakresie oświadczenia woli każdej ze stron. Wstąpienie do takiego zrzeszenia ma charakter cywilnoprawny i każdy jego członek nabywa interes prawny do wytoczenia powództwa o ustalenie stosunku prawnego na podstawie art. 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Jednak ten interes prawny jest uzależniony od powstania niepewności co do prawa lub stosunku prawnego z przyczyn faktycznych lub prawnych, jako obiektywna potrzeba, wywołana rzeczywistym narażeniem lub zagrożeniem określonej sfery prawnej, czy też potrzebą uzyskania określonej treści wyroku. W omawianej sprawie, zawisłej przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze (sygn. akt. I C 389/17), skład orzekający orzekł, że nie mógł pozytywnie ustalić stosunku prawnego, bowiem w momencie orzekania ono nie istniało – brak było bowiem zdarzenia prawnego w postaci nabycia członkostwa koła przez zainteresowanego myśliwego, które prowadziłoby do powstania prawa myśliwego, a tym samym stosunku prawnego, które uprawniałoby do wytoczenia powództwa na podstawie omawianej podstawy prawnej. Myśliwemu, jako powodowi w przedmiotowej sprawie ochrona prawna co prawda przysługiwała, ale 20 lat temu, tj. w trakcie trwania członkostwa w tym kole, a więc najdłużej do momentu jego skreślenia z listy członków tego koła.

Na marginesie powyższego należy dokonać rozróżnienia dwóch rodzajów postępowań, a mianowicie powództwa o ustalenie członkostwa w kole łowieckim oparte na przepisie art. 189 KPC, od powództwa wszczętego na podstawie obecnie obowiązującego przepisu art. 33 ust. 6 Prawa Łowieckiego. Przepis ten przydaje uprawnienie do odwołania do Sądu od rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie utraty członkostwa – po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego – albo od orzeczeń i postanowień kończących postepowanie dyscyplinarne. Z powyższych przyczyn myśliwy jako powód, nie będąc członkiem tego Koła łowieckiego nie mógł zatem utracić jego członkostwa i stąd też brak było merytorycznej podstawy zarówno do „ustalenia” członkostwa w kole, jak i uchylenia zaskarżanych uchwał.

Wyrok jest prawomocny. Zachęcamy do komentowania i przedstawiania Państwa historii związanych z omawianą tematyką!

 

A.B.

Zdjęcie pochodzi z witryny www.pixabay.com, na licencji CC0

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Masz jakieś pomysły?

Autor: